EN / CZ

My story

I have to think first if this is my story at all, if it is not just that cosmic game of consciousness that has grabbed my body, my brain, my senses…

How simple and in fact same for every one of us who inhabits this planet.

It has stopped raining, the year is 1991, an autumn day, september paints the leaves on the trees. The sun is setting above the horizon, through the glass of the kitchen window the clouds are turning red…

„Some take coffee, some tea … we even have some cookies“. There aren´t enough mugs, I wash one after the other bent over a basin with hot water looking through the window at the field where the dry grass after the summer is again coming back to life. I feel an inner tingling, I´m expecting something, something is coming…

Above the horizon, some 100 meters from me, in the haze above the meadow, the shape of a tube, something resembling a big pipe, 4 metres in diameter.

„What´s happening? Why have you become petrified?“

I´m not moving, just gazing at how the object with two ends and 10 metres in length is levitating some 2 metres above the field. Thanks to the circular lights at each end, blinking red on one side, blue on the other, one can guess it´s length, it´s shape, the matter it´s made of…

„What do you have there, show us!“ The other members of the expedition come close to me. „Wow, what is it? Where is it disappearing? So quickly?“

It´s gone, just we are left.

Feeling small, abandoned, being left here and the ensuing longing, lasting for three years, to become part of something bigger… the longing to rise, experience and march on.

From that day onwards, searching for all information regarding UFO visits of our planet, our region, the number of synchronicities, I can call it so today, have not been few. I was not alone to register this phenomenon in our region in the following three months. If the process of renewal of the psyche has been so dramatic in all of us who witnessed directly this phenomenon, resulting in a psychospiritual crisis, I will never know. I know only of mine, the one that in the following three years became my daily companion, the one that utterly turned my life upside down.

Canvas, oil, creative work, dancing, all became catalythic instruments of the renewal of my psyche that culminated in the autumn of 1994. At that time, and now I know it was not by chance, the experience of Holotropic Breathwork came to me and following a repeated encounter with the dreamed-of world of collective consciousness, I understand now that I am the cosmos and the cosmos is in me. At that moment I understood and embarked on the path I walk until today… Thanks Stan Grof.Czech

Můj příběh

Zamýšlím se nejprve, zdali to můj příběh vůbec je, zdali to není jen ona kosmická hra vědomí, jež zachytilo mé tělo., můj mozek, mé smysly…

Jak prosté a v podstatě stejné pro každého z nás, kdo obývá tuto planetu.

Je po dešti, píše se rok 1991, podzimní den, kdy září maluje na stromech listí. Nad obzorem zapadající slunce, přes tabulku okna v kuchyni barví se oblaka do červánků….

„Kdo si dá kávu, kdo čaj…………..mám zde i nějaké sušenky“. Hrnků je málo, umývám jeden po druhém skloněn nad škopkem s teplou vodou a přitom se dívám přes okno na pole, kde po dešti opět ožívá suchá tráva z léta. Mám vnitřní pocit chvění, něco očekávám, něco přichází….
Nad obzorem snad sto ode mne, v oparu nad loukou, ve tvaru trubice, či tubusu, něco v podobě velké roury v průměru čtyř metrů.

„Co se děje? Proč jsi zkoprněl?“

Ani se nehnu, jen zírám, jak se nad polem vznáší předmět dlouhý asi deset metrů, jehož tvar a složení se dají tušit jen z kruhových koncových světel, která blikají z jedné strany červeně a z druhé modře…

„Co tam máš, ukaž!“ Přistupují ke mně další členové výpravy. „ Jéééé, co to je? Kam to mizí? Tak rychle?“
Už to není, zůstali jsme jen my.

Pocit opuštění, malosti, pocity zanechání mě zde a následná touha, která přetrvala tři roky stát se součástí něčeho většího…. ……touha stoupat, poznat a kráčet.

Od onoho dne, pátrání po všech informacích o návštěvnících UFO naší planety, našeho kraje, synchronicit, (dnes už to mohu tak nazvat) nebylo málo. Nebyl jsem sám, kdo tento jev v našem kraji v období následujících tří měsíců zaznamenal. Zdali však proces obnovy psyché u nás všech přímých účastníků tohoto jevu byl až tak dramatický, že vyústil v psychospirituální krizi, to už se nedovím. Znám jen tu svou, tu, která se mi v dalších třech letech stala každodenní (dnes již mohu říci) přítelkyní, ta, která mi obrátila život totálně na ruby.

Plátno, olej, tvorba, tanec, byly nástroje katalýzy mého procesu obnovy psyché, jež kulminoval na podzim r. 1994. Tehdy, dnes již vím, že ne náhodou, ke mně přišel zážitek holotropního dýchání a po opětovném setkání v rámci něho s vysněným světem kolektivního vědomí, chápu, že Já jsme kosmos a kosmos je ve mně. Tehdy jsem pochopil a tehdy nastoupil na cestu, po které kráčím dodnes…. Díky, Stanislave Grofe.